٠٩١٢٣۴۴٨٨٧٠

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

جستجو

دعاوی امور حسبی

درخواستهای مربوط به امور حسبی شامل

صدور حكم حجر
حكم رشد از طرف دختر و پسر
مهر و موم تركه متوفی
تقسيم تركه
حصر وراثت و …
دادخواستهای مربوط به ديوان عدالت اداری شامل
و دعاوی شهرداری
اعتراض به رأی كميسيون ماده ۱۰۰
اعتراض به آراي هيأت حل اختلاف اداره كار و …