٠٩١٢٣۴۴٨٨٧٠

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

جستجو

دعاوی حقوقی

تنظيم اسناد رسمي و تحويل مبيع
ابطال معاملات، دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال
صدور قرار تأمين خواسته در اموال غير منقول
خلع يد
قلع و قمع
مطالبه اجرت المثل ايام تصرف
مطالبه ديون و خسارات
دعاوي تقسيط
فسخ قراردادها
استرداد مورد معامله
اثبات مالكيت دادخواست تخليه
افزايش اجاره بها
مطالبه اجاره بها و…