٠٩١٢٣۴۴٨٨٧٠

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

جستجو

دعاوی امورات بانکی

دعاوی مرتبط با قرارداد های مشارکتی مانند مشارکت مدنی و مضاربه

دعاوی مرتبط با سایر قراردادهای بانکی مانند فروش اقساطی

دعاوی مرتبط با قراردادهای تمدید یا تجدید شده و یا قراردادهایی که تبدیل به انواع دیگر قراردادها شده اند.

دعاوی مربوط به ضمانت نامه های بانکی

دعاوی مربوط به اعتبارات اسنادی

دعاوی مرتبط با ابطال اجراییه های بانکی صادره از واحد اجرای ثبت و یا واحد اجرای احکام محاکم

دعاوی مرتبط با اختلاف در محاسبه سود و جریمه و وجه التزام بین بانک و اشخاص

دعاوی مرتبط با موسسات اعتباری

دعاوی مرتبط با موسسات بدون مجوز بانک مرکزی